صفحه اصلی > معاونت ها > معاونت پژوهشی  > اهداف و شرح وظایف 

1- شرح وظایف معاون پژوهشی  

       1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، ارتباط با صنعت و جامعه، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشکده مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه

  2- تهیه برنامه  پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی برای طرح در شورای پژوهشی دانشکده

  3- بررسی ، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده در چارچوب برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده

  4- نیاز سنجی در حوزه های مختلف پژوهشی مرتبط و پیگیری اجرای آن ها

  5- توسعه ، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده

  6- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشوربرابر ضوابط مصوب

  7- برنامه ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی بین دانشگاهی و بین المللی

  8- برنامه ریزی و اجرای برنامه های ترویجی و آ»وزشی، نشست های تخصصی پژوهشی و همایش های علمی در راستای نیازهای محققین

9-    9- توجه و پیگیری اجرایی طرح های نوآورانه در حوزه علوم بهداشتی

      10- تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت و پیگیری مصوبات شورا

1    11- نظارت بر اجرای کلیه پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی در دانشکده

12- همکاری با مؤسسات علمی معتبر در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی