تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

 

دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی در بهمن ماه 1362 تاسیس گردید.در ابتدا با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی اتاق عمل در سال 1364 فعالیت خود را آغاز نمود.

در راستای گسترش فعالیت های دانشکده،رشته های تحصیلی رادیولوژی در سال 1371، علوم آزمایشگاهی در سال 1371، مدارک پزشکی کاردانی در سال 1375 و کارشناسی مدارک پزشکی در سال 1383 راه اندازی گردید.

در حال حاضر این دانشکده دارای 25 نفر هیئت علمی و4 گروه آموزشی تحصیلی به شرح زیر می باشد.

 

گروه های آموزشی :

 

1 ) فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی

2) تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پرشکی

3) علوم آزمایشگاهی 

4) رادیولوژی 

 

دانشجویان گروه های فوق الذکر در رشته های زیر در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل می باشد:

 

تعداد دانشجو

رشته تحصیلی

مقطع

146

فناوری اطلاعات سلامت

مدارک پزشکی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

155

تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

173

هوشبری

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

187

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

135

رادیولوژی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

59

فوریت پزشکی بندرعباس

کاردانی

29

فوریت پزشکی  میناب

کاردانی