آقای دکتر مهربان شاهی

           

      

 

 

 

 

 

 

 

                    

خانم دکتر پروین لک بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

خانم دکتر مینا توسلی فرحی

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

خانم دکتر نسرین داوری دولت آبادی

 

عضو هيات علمی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

کاردانی مدارک پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسی مدارک پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی شيراز گذراند. در آزمون کارشناسی ارشد رتبه اول  را در رشته مدارک پزشکی کسب کرد و در سال 1393 مدرک  دکترای مدیریت اطلاعات سلامت خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران گرفت.ابتدا به صورت قراردادی در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با سمت کارشناس پژوهش ، سپس به صورت پيمانی با رديف کارشناس آمار و مدارک پزشکی،مربی عضو هیئت علمی استخدام شد.در سال 1393 به درجه استادیاری رسید و در تیر ماه 1394 به صورت آزمایشی استخدام رسمی شد.

 

 

              
 
 

 

دکتر نادرعالیشان کرمی

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

خانم زهرا مستانه

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1385 می باشند. پس از آن نیز به عنوان مدرس در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشغول به فعالیت هستند. در طول این دوره، علاوه بر فعالیت های آموزشی در زمینه های پژوهشی مانند تألیف کتاب و مقاله، همچنین برنامه­های فرهنگی فعالیت کرده اند.  

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

عضو هيات علمی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آقای دکتر فرید خرمی

           

      

 

 

 

 

 

 

                    
 

آقای محمد حسین حیوی حقیقی

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

آقای محمد دهقانی

در سال 1389 با دفاع از پایان نامه خویش" بررسی سیستم های اطلاعات سرپایی بیمارستانهای شهر تهران" در رشته آموزش مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شد. از ابتدای سال 1390 به عنوان هئیت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت مشغول به کار شد. وی در حال حاضر علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی ریاست کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی و مسئولیت سایت دانشکده پیراپزشکی را به عهده دارد.