آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت جنوبی، جنب انبار مخابرات، دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: 7916839319

شماره تلفن های دانشکده:

ریاست:076333666365      فاکس:076333670724

مرکز تلفن:076333666367   آموزش:076333666368